Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ROTOPINO.PL S.A. ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Sklep internetowy prowadzona przez ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000300709, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712 (dalej Rotopino.pl S.A.). Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Rotopino.pl S.A. umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Rotopino.pl S.A. (dalej towary).

1.2 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we własnym imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.3 Stały klient – Klient, któremu Rotopino.pl S.A. przyznał status stałego klienta.

1.4 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

1.5 Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.6 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

1.7 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Rotopino.pl S.A., dostępu do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Rotopino.pl S.A., sprawdzenia statusu swoich zamówień.

1.8 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Zamówienie – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

1.10 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.11 Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki Rotopino.pl S.A. oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.12 Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Rotopino.pl S.A. jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi.

1.13 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.14 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego:

- za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome,

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, d) Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

2.2 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

2.3 Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2.4 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

2.4.1 Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.

2.4.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4.1 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

2.5 Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności” - podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, - podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, - zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

2.5.1 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta jest wysyłana przez Rotopino.pl S.A. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

2.5.2 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 2.4.1

2.6 Do zawarcia i jednocześnie wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamówieniu kuriera po odbiór zwracanego towaru lub opakowania, dochodzi z chwilą wypełnienia przez Klienta wszystkich wymaganych pól w elektronicznym formularzu zwrotu i kliknięciu na przycisku „Wyślij”". Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny po zalogowaniu się do Konta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórz zwrot”. Klient wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musi uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww. formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór towaru lub opakowania.

2.7 Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Rotopino.pl S.A., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A. ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Rotopino.pl S.A. oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi.

2.8 Rotopino.pl S.A. może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.rotopino.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

2.9 Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2.10 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Rotopino.pl S.A., w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rotopino.pl, na koncie Klienta w zakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

2.11 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji

2.12 Rotopino.pl S.A. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

2.13 Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.rotopino.pl w sposób anonimowy.

 

3. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

3.1 W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3.2. Prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez: - dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz” na stronie internetowej Sklepu internetowego. - dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym. - podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

3.2.1 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.2 zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedającego Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 3.2.1. – 3.2.3 Regulaminu oznaczonej jako Podsumowanie zamówienia.

3.2.3 potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.3 W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 3.2.2

3.4 Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” na etapie Podsumowania Zamówienia, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 3.2.2 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

3.5 Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza: 3.5.1 potwierdzenie prawidłowości danych osobowych użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie,

3.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

3.7 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia zgodnie z pkt. 3.2.2.

3.8 Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.

3.9 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.9.1 Przelewem (tzw. Wpłata na konto bankowe) na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.9.2 Płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

3.9.3 Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

3.9.4 Płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego przez Rotopino.pl S.A. Klientom posiadającym status Stałego klienta (limit kredytowy).

3.10 Opcja zapłaty – płatność ratalna Credit Agricole raty oznacza możliwość sfinansowania przez Klienta zakupu towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Klienta z podmiotem zewnętrznym Credite Agricole z siedzibą we Wrocławiu przy ul. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (KRS: nr: 0000039887). Rotopino.pl S.A. nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Credit Agricole, a jedynie umożliwia złożenie przez klienta wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Credit Agricole na stronie sklepu internetowego. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca – Credit Agricole Rotopino.pl S.A. nie przetwarza danych osobowych podawanych przez klienta podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty – płatność ratalna, umowa sprzedaży towaru w Sklepie internetowym jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym nie zawarcia przez Klienta umowy pożyczki z Credit Agricole.

3.11 Płatność PayU* 3.12 Płatność Paypal**

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

4.1 Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni licząc od dnia wydania towaru Klientowi.

4.2 Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na adres: Rotopino.pl S.A , ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

4.3 Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.1. wystarczy wysłanie do Rotopino.pl S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4.4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4.5 Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.6 Rotopino.pl S.A. jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pieniężnego otrzymanego od Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

5. GWARANCJA, RĘKOJMIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ.

5.1 Rotopino.pl S.A. nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

5.2 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Rotopino.pl S.A. roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

5.3 W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny reklamacje można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do Rotopino.pl S.A, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz. Niezależnie od możliwości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji Rotopino.pl S.A. sugeruje korzystane ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje.

5.4 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od Rotopino.pl S.A.

5.5 W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy.

5.6 W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

5.7 Jeżeli Rotopino.pl S.A., otrzymał od Klienta żądanie określone w pkt. 5.7, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

5.8 Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli Rotopino.pl S.A. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu dostępne są na stronie http://www.rotopino.pl/ochrona-danych/

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do konta Klienta Sklepu internetowego. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Rotopino.pl S.A. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

*regulamin usług payu dostępny na stronie: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje

** regulamin usług paypal dostępny na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full 

 

Bydgoszcz, 16.09.2014r.

Ważne informacje
/ochrona-danych/Ochrona danych
/wylacznie-oryginalne-towary/Wyłącznie oryginalne towary
/gwarancja-zwrotu-pieniedzy/Gwarancja zwrotu pieniędzy
/zwrot-lub-wymiana-towaru/Zwrot lub wymiana towaru
/regulamin/Regulamin
/gwarancje/Gwarancje
Pomoc
/jak-zlozyc-zamowienie/Jak złożyć zamówienie
/koszty-przesylki/Koszty przesyłki
/czas-realizacji/Termin realizacji
/zasady-reklamacji/Zasady reklamacji
/jak-moge-placic/Jak mogę płacić?
Firma
/o-firmie/O firmie
/wladze-spolki/Władze spółki
/historia-firmy/Historia firmy
/kontakt/Kontakt
Podoba mi się
Nie podoba mi się
Oceń stronę
Pomóż nam budować sklep dla Ciebie