INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rotopino.pl na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Rotopino.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

SŁOWNIK

3. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

3.1.   Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

3.2.   Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

3.3.   Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

3.4.   Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121),

3.5.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),

3.6.   Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu, przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

3.7.   Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

3.8.   Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

3.9.   Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

3.10. Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3.11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3.12. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

3.13. Rotopino.pl – Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-746) przy ul. Towarowej 36, NIP: PL9532472649, REGON: 093188712, nr wpisu KRS: 0000300709,

3.14. Sklep – serwis internowany należący do Rotopino.pl dostępny pod adresem http://www.narzedzia.pl/,

3.15. Stały klient – Użytkownik, któremu Rotopino.pl przyznał status Stałego klienta,

3.16. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

3.17  Usługa – usługi świadczone przez Rotopino.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

3.18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.),

3.19. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa  z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 r. poz. 1225 tj.).

3.20. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.),

3.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

3.22. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu,

3.23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:

4.1. dostęp do Internetu,

4.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,

4.3. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

4.4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

5. Rotopino.pl zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.

6. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

8. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.rotopino.pl w sposób anonimowy.

9. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

10. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

11. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się od 4 do 32 znaków.

12. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

13. Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:

13.1. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu narzedzia.pl”.

13.2. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez Rotopino.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). Rotopino.pl informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

14.  Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

15.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez Rotopino.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

16.  Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

17.  Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

18.  W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

19.  W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

20.  W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez Rotopino.pl w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Rotopino.pl, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów.

21.  Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

22.  Informacje przedstawione przez Rotopino.pl w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

23.  Ceny Towarów oferowanych przez Rotopino.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

24.  Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

25.  Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Rotopino.pl dokonując Zamówienia.

26.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

26.1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz” na stronie internetowej Sklepu,

26.2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

26.3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

26.4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

26.5. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta).

26.6. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 26.1.-26.5. Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

26.7. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

27.  Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

28.  Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

29.  Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

30.  Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

31.  Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Rotopino.pl dla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.

32.  Rotopino.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

32.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

32.2. płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

32.3. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

32.4. płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego przez Rotopino.pl Klientom posiadającym status Stałego klienta (limit kredytowy).

32.5. płatność ratalna Credit Agricole.

33.  Opcja zapłaty, o której jest mowa w pkt. 32.5. Regulaminu oznacza możliwość sfinansowania przez Użytkownika zakupu Towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Użytkownika z Credite Agricole z siedzibą we Wrocławiu przy ul. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (KRS: nr: 0000039887). Rotopino.pl nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Credit Agricole, a jedynie umożliwia złożenie przez Użytkowników wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Credit Agricole na stronie Sklepu. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca – Credit Agricole. Rotopino.pl nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Użytkownika podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zapłaty – płatność ratalna, umowa sprzedaży towaru w Sklepie jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym nie zawarcia przez Użytkownika umowy pożyczki z Credit Agricole.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

34.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

35.  Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na adres: Rotopino.pl S.A , ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

36.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 34 wystarczy wysłanie do Rotopino.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

37.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

38.  Rotopino.pl jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pieniężnego otrzymanego od Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

39.  Zwracany Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty zwrotu Towaru ponosi Użytkownik, chyba że skorzysta z usługi, o której mowa w pkt. 40 Regulaminu pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

40.  Do zawarcia i jednocześnie wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamówieniu kuriera po odbiór zwracanego Towaru lub opakowania, dochodzi z chwilą wypełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól w elektronicznym formularzu zwrotu i kliknięciu na przycisku „Wyślij”. Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny po zalogowaniu się do Konta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórz zwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musi uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww. formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru lub opakowania.

 

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

41.  Rotopino.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

42.  Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

43.  Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

44.  Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec Rotopino.pl roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową.

45.  W przypadku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego reklamacje można składać w sposób zapewniający dojście do Rotopino.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

46.  Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego Towaru od Rotopino.pl.

47.  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

48.  Jeżeli Rotopino.pl, otrzymał od Użytkownik żądanie określone w pkt. 47 nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

49.  Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli Rotopino.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Użytkownik ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

50.  Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

AWARIE

51.  Rotopino.pl zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

52.  W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

 

DANE OSOBOWE

53.  Rotopino.pl zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

54.  Użytkownik podczas Rejestracji może oświadczyć, że:

54.1. wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez Rotopino.pl danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych,

54.2. wyraża zgodę na przekazanie przez Rotopino.pl danych podanych podczas rejestracji osobom trzecim, których siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

55.  Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

56.  Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez Rotopino.pl.

57.  Administratorem danych osobowych jest Rotopino.pl.

58.  Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.

59.  Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.

60.  Rotopino.pl przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

61.  Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Rotopino.pl w ramach realizacji umowy sprzedaży Towaru z Użytkownikiem jest zobowiązany przesłać na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza ankiety sporządzonego przez Opineo.pl sp. z o.o. (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław) w celu zbadania opinii Użytkownika w przedmiocie wykonania umowy przez Rotopino.pl. Użytkownik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

REKLAMACJA

62.  Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

63.  Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Rotopino.pl, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rotopino.pl, na koncie Klienta w zakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu w zakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

64.  Rotopino.pl ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

65.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.

66.  Rotopino.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

67.  Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

68.  Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Rotopino.pl poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@rotopino.pl lub w formie pisemnej na adres: Rotopino.pl S.A. ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

69.  Rotopino.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

70.  Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 68 lub 69 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

71.  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Rotopino.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Rotopino.pl.

 

PRAWA AUTORSKIE

72.  Rotopino.pl oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

73.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Rotopino.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Rotopino.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

74.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rotopino.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

75.  Rotopino.pl powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

76.  Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

77.  Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Rotopino.pl z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

78.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Bydgoszcz, 7 listopada 2014 roku

Ważne informacje
/ochrona-danych/Ochrona danych
/wylacznie-oryginalne-towary/Wyłącznie oryginalne towary
/gwarancja-zwrotu-pieniedzy/Gwarancja zwrotu pieniędzy
/zwrot-lub-wymiana-towaru/Zwrot lub wymiana towaru
/regulamin/Regulamin
/gwarancje/Gwarancje
Pomoc
/jak-zlozyc-zamowienie/Jak złożyć zamówienie
/koszty-przesylki/Koszty przesyłki
/czas-realizacji/Termin realizacji
/zasady-reklamacji/Zasady reklamacji
/jak-moge-placic/Jak mogę płacić?
Firma
/o-firmie/O firmie
/wladze-spolki/Władze spółki
/historia-firmy/Historia firmy
/kontakt/Kontakt
Opinie o Narzedzia.pl na Opineo.pl
Podoba mi się
Nie podoba mi się
Oceń stronę
Pomóż nam budować sklep dla Ciebie